مدار سوئیچ ترانزیستور شما با طرز کار ترانزیستور و نحوه خاموش و روشن شدن آن آشنا می کند . شما با استفاده از نقشه برد بود این مدار می توانید به سادگی آن را بر روی برد بورد بسازید .

X